"Samen kom je verder"

Subsidie aanvraag nieuwe initiatieven

Beste Leden,

Hieronder treft u de gegevens aan om voor 1 oktober 2017 een subsidie aan te vragen in het kader van nieuwe initiatieven.

Met vriendelijke groet,

René Waas

_______________________________________

Hulp en geld voor buurtinitiatieven
Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Uiteraard kunt u daar als bewoner, bedrijf of organisatie aan bijdragen. Met de campagne ‘Goed idee, WIJ doen mee!’ ondersteunt de gemeente initiatieven van, voor en door de buurt. Als u samen met anderen een goed initiatief bedenkt om de leefbaarheid in uw buurt, dorp of gemeente te verbeteren, kunt u daar geld of begeleiding van de gemeente voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen in uw buurt aangenamer wordt.

Soorten subsidie
De gemeente maakt jaarlijks onderscheid in twee soorten initiatieven:

Vonkje: initiatieven die u met een kleine financiële bijdrage van de gemeente zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. Deze kunt u het hele jaar indienen. U krijgt maximaal € 500.
Initiatief: initiatieven waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft. Hiervoor geldt een andere werkwijze.

Initiatiefronde 2017
Dit jaar zijn er twee initiatiefrondes: de ronde in het voorjaar is inmiddels afgesloten. Met een extra ronde in het najaar willen we ook andere bewoners de kans geven om nog dit jaar met een goed idee te komen. U kunt uw idee tot 1 oktober 2017 indienen.

Spelregels
Uw Vonkje of Initiatief moet wel voldoen aan een aantal spelregels. Uw aanvraag voldoet aan de Algemene Subsidie Verordening 2012 en:

  • Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente er op vooruit gaat
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst
  • Bewoners in de buurt steunen het initiatief
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld
  • U voert als inwoners het initiatief zelf uit
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat

Vonkje aanvragen
U kunt het hele jaar door digitaal een vonkje aanvragen. Vraag uw Vonkje op tijd aan, in ieder geval 8 weken voordat u uw initiatief wilt uitvoeren. U kunt geen aanvraag indienen voor een initiatief dat al heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt in ieder geval binnen 13 weken een schriftelijke reactie of uw aanvraag wordt toegekend. Aanvragen behandelt de gemeente op volgorde van binnenkomst. De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat.

Initiatief aanvragen
Ieder jaar is er een ronde waarin u een initiatief kunt aanvragen. De gemeente doet hier jaarlijks een oproep voor. Voor kalenderjaar 2017 kunt u digitaal tot 1 april 2017 een initiatief aanvragen. Dit is de uiterlijke termijn. We nodigen u met nadruk uit ruim voor 1 april uw initiatief in te dienen, zodat er voldoende ruimte is om uw initiatief met u te bespreken en de aanvraag eventueel aan te scherpen.

U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Het college neemt in juni een besluit over uw initiatief, daarna ontvangt u een schriftelijke reactie.

De gemeente kent subsidie aan goedgekeurde aanvragen toe in zoverre het budget voor het lopende jaar dit toelaat. Als het aantal kansrijke aanvragen het budget overschrijdt, komt de gemeente aan de hand van de volgende criteria tot een rangorde: invloed op de leefbaarheid, draagvlak, diversiteit van de initiatieven, spreiding binnen de gemeente en slaagkans. Het college van burgemeester en wethouders besluit uiteindelijk welke initiatiefnemers de gemeente ondersteunt.

Initiatievenmarkt
In de maand mei organiseert de gemeente een Initiatievenmarkt waarop indieners van kansrijke Initiatieven hun ideeën aan elkaar en aan alle geïnteresseerden in de gemeente Heumen kunnen presenteren, kennis kunnen maken met elkaar en ervaringen kunnen uitwisselen.

Initiatieven in beeld
Wilt u weten welke initiatieven er zijn in de gemeente Heumen? U vindt het op participatiekaart.nl. U kunt zoeken op  locatie of op verschillende categorieën. Hiermee wil de gemeente laten zien wat bewoners, bedrijven en organisaties allemaal doen in hun leefomgeving en daarmee andere bewoners inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Campagne ‘Goed idee, WIJ doen mee!’
Goed idee, WIJ doen mee!’ dat is het motto van de campagne die maandag 30 januari is gestart om het indienen van goede buurtinitiatieven onder de aandacht brengen. De campagne komt voort uit het programma ‘Versterking burgerparticipatie’ waarin staat beschreven dat de gemeente nog meer de dialoog wil opzoeken en samen met inwoners en partners aan de slag wil gaan. Het voortzetten en uitbouwen van het gemeentelijk initiatievenbeleid is hierin één van de lijnen. De campagne loopt de komende maanden via onder andere posters, flyers en aandacht op Facebook en andere digitale uitingen. Initiatiefnemers uit onze gemeente zijn het boegbeeld in de campagne. Kijk voor meer praktische informatie op www.heumen.nl/goedideewijdoenmee.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de voorwaarden of als u uw initiatief wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met Monique Willems via telefoonnummer 14 024.
U kunt ook mailen naar: heumen@heumen.nl.

Als u meer informatie wilt over andere subsidiemogelijkheden en fondsen kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen. U kunt daar ook terecht voor aanvullende informatie over vrijwilligerswerk.

Provinciale subsidie voor samenwerken aan leefbaarheid
Heeft u samen met wijkbewoners een groter plan voor het verbeteren van de leefbaarheid in uw omgeving en komt u niet in aanmerking voor een subsidie van de gemeente? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Hiermee wil de provincie de verbondenheid tussen mensen versterken én de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van bewoners. U kunt bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een stichting om een gezamenlijke voorziening, zoals een dorpswinkel, open te houden en te beheren. Of aan een initiatief om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor ouderen.

Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000 euro. Ook in 2017 heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Kijk voor meer informatie en de subsidievoorwaarden op de website van de provincie.